تبلیغات
کمی اکسیژن - روز آخر...! < example: >

کمی اکسیژن

روز آخر...!

ارسال شده در : دوشنبه 11 تیر 1386 -- 10:07 ق.ظ

.

.

.

به روز آخــر ســال چـون دلــم نـگریـســت

نه گریه کرد و نه خندید بل به خنده گریست

چگونــــه ام نـتوان گـفـت این کــسـی دانــد

کـــه زار زار بـخـنـدیـد و قاه قاه گـریـســت

-

اکسیژن...!!!
نظرت چیه[ ]
This Template Designed by Mehran Rostami Copyright © 2005 Pars Theme