تبلیغات
کمی اکسیژن - ترنج از شست و شست از دست و... < example: >

کمی اکسیژن

ترنج از شست و شست از دست و...

ارسال شده در : شنبه 8 دی 1386 -- 01:12 ب.ظ

.

.

.

مرا تركیســـــت مشكین بوی و نسرین موی و سیمین بر

 ســهــا لــب مــــشتری غبغـب هــلال ابـروی ومـه پــیكـــر

 چوگـردد رام و گیــــــــرد جام و بخشـــد كــام و تــابــد رخ 

 بــــود گــــــلبیز و حـــــــالت خیز و سحر انگیز و غارتگر

 دهانش تنگ و قلبش سنگ و صلحش جنگ و مهرش كین

 به قـــد تـــیــــر و بـه مو قیر و به رخ شمشیر و لب شكّــر

 چــــــه بر ایوان چه در میدان چه با مستان چه در بستان 

 نــشــیــنــد تــرش و گــویــد تــــلخ و آرد شور و سازد شر

چو آید رقـص و دزدد ســـاق گــردد دُور، نــشـــنــاســنـــد

ترنج از شست و شست از دست و دست از پا و پا از سر

 شعر از "جیحون یزدی"

-

اکسیژن...!!!
نظرت چیه[ ]
This Template Designed by Mehran Rostami Copyright © 2005 Pars Theme